فسیل شناسی
فسیل شناسی: عکس شماره 1 / 4
فسیل آمونیت
720 * 540 (95 KB) 
فسیل شناسی
فسیل شناسی: عکس شماره 2 / 4
فسیل دو کفه ای
534 * 400 (44 KB) 
فسیل شناسی
فسیل شناسی: عکس شماره 3 / 4
فسیل گاستروپود
630 * 393 (25 KB) 
فسیل شناسی
فسیل شناسی: عکس شماره 4 / 4
فسیل گیاهی
400 * 300 (38 KB) 
1