پـــروژه های اســتان زنجــان

 

 

ســال کارفــرما نوع طــرح عنوان طــرح
1372

ســازمان صــنایع و مــعادن

اســتان زنـــجان

ســیلیس بررسـی پتانســیل ســیلیس در سازند کوارتز فــوقانی لالــون
1377

ســازمان صــنایع و مــعادن

اســتان زنـــجان

مــس

تهیــه نقشــه زمین شناســی در مقیاس 1:5000 واکتشــاف

نیمه تفصیلــی کانســار مــس علی آباد مـــوسوی

1379

ســازمان صــنایع و مــعادن

اســتان زنـــجان

فــلزی - غیرفــلزی آثاریابــی مواد معدنــی در مــحدوده شهرســـتان آب بر
1393

ســازمان صــنایع و مــعادن

اســتان زنـــجان

-

انــجام خدمات ارزیابـــی  و اعتبار سنجی پهنه

انــگوران- زرشــوران

1395

ســازمان صــنایع و مــعادن

اســتان زنـــجان

-

طــرح مــستند سازی فــعالیت های معدنــی و بازرســی از 100

فـــقره مـــعدن در سطــــح اســتان زنـــجان