پروژه های اســتان یــزد

 

 

ســال کارفــرما نگرش طــرح عنوان طـــرح
1380 ســازمان صــنایع و معادن اســتان یــزد فلزی - غیرفلزی اکتشــاف چکشــی و متالوژنــی ورقــه یکصدهزارم خضــرآباد
1380 ســازمان صــنایع و معادن اســتان یــزد فلزی - غیرفلزی

تهیــه نقشــه پتانســیل مواد معدنــی با بکارگیری سیســتم های

اطــلاعات جغرافیایــی در ورقه یکصدهزارم خضــرآباد
 

1386 ســازمان صــنایع و معادن اســتان یــزد فلزی اکتشــاف ژئوشیمیایــی سیســتماتیک ورقه یکصدهزارم حــلوان
1386 ســازمان صــنایع و معادن اســتان یــزد مــس

تهیه نقشــه زمین شناســی در مقیاس 1:1000 واکتشــاف تفصیلــی و

عملیات حــفاری در کانســار مس گــزو