پروژه های اســتان ســمنان

 

 

ســال کارفرما نگــرش طــرح عنوان طـــرح
1382

ســازمان صنایع و مــعادن

اســتان سمنان
 

پلایا - تبخیــری

اکتشــاف مقدماتــی امــلاح تبخیری در کویــر

حاج علــی قلــی در مــقیاس عمومــی

1385

ســازمان صنایع و مــعادن

استان سمنان
 

پلایا - تبخیــری

تهــیه نقشه زمــین شناســی واکتشاف مــقدماتــی امــلاح تبخـیــری

در کویر حاج علی قلی در مقیاس نیمه تفصیلــی
 

1394

ســازمان صنایع و مــعادن

استان سمنان
 

 

بررســی و ارزیابــی پتانسیل پروانه های اکتشاف ابطال شده در

استان ســمنان