پروژه های اســتان سیســتان و بلوچســتان

 

 

ســـال کارفـــرما نگــرش طـــرح عنوان طــرح
1374

ســـازمان صــنایع و معادن اســتان

سیســتان و بلوچســتان

منیزیت مطالعات اکتشاف منیزیت شوراب
1376

ســـازمان صــنایع و معادن اســتان

سیســتان و بلوچســتان

منیزیت

تهیه نقشه زمین شناسی ومطالعات اکتشاف مقدماتی و نیمه تفصیلی

منیزیت شوراب

1380

ســـازمان صــنایع و معادن اســتان

سیســتان و بلوچســتان

کائولن اکتشاف کائولن بیدسترخاش
1385

ســـازمان صــنایع و معادن اســتان

سیســتان و بلوچســتان

فلزی

تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف مقدماتی عناصر فلزی

شمال شرق ایرانشهر

1386

ســـازمان صــنایع و معادن اســتان

سیســتان و بلوچســتان

فلزی

تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف نیمه تفصیلی عناصر فلزی

شمال شرق ایرانشهر

1386

ســـازمان صــنایع و معادن اســتان

سیســتان و بلوچســتان

سنگ تزئینی

پی جویــی سنگ های تزئینــی در شیت های یکصــد هزارم مکسان،

هــودیان،بزمان،چانف با تکیــه بر تصــاویر ماهواره ای

1386

ســـازمان صــنایع و معادن اســتان

سیســتان و بلوچســتان

پلایا - تبخیری

اکتشــاف ماهواره ای کانــی های تبخیری دشــت های

اســتان سیســتان وبلوچســتان