پروژه های اســتان مازنــدران

 

 

سال کارفرما نگرش طرح عنوان طرح
1383

ســازمان صــنایع و معادن

اســتان مازنــدران
 

فــلزی

تهیـــه نقشــه زمین شناســی وپی جویــی و اکتشـــاف

ژئــوشیمیایــی مــنطقه جنوب بابــل
 

1383

ســازمان صــنایع و معادن

اســتان مازنــدران
 

فــلزی

تهیــه نقشــه زمین شناســی وپی جویــی و اکتشــاف

ژئوشــیمیایــی مــنطقه ســوادکوه
 

1395

ســازمان صــنایع و معادن

اســتان مازنــدران
 

-

بازرســی و کسب اطــلاعات پایه و تعیین اســتخراج واقعــی معادن در

غالب نقشــه برداری تپــوگرافی از مـــعادن
 

1394

ســازمان صــنایع و معادن

اســتان مازنــدران
 

-

کمــک به تجهــیز پایه و تفضـیلــی محدوده های اکتشـافــی

اســتان مازنــدران
 

1390

ســازمان صــنایع و معادن

اســتان مازنــدران
 

فــلورین

پــروژه اکتشــاف مقدماتــی فلورین و عناصــر همراه در

مــنطقه زنگیان ســواد کوه