پروژه های اســتان لرســتان

 

 

سـال کارفـــرما نگرش طـــرح عنوان طـــرح
1381 ســازمان صــنایع و معادن اســتان لرســتان فلزی اکتشاف ژئوشیمیایــی سیســتماتیک ورقه یکصدهزارم بروجــرد
1382 ســازمان صــنایع و معادن اســتان لرســتان فلزی اکتشــاف ژئــوشیمیایــی سیســتماتیک ورقه یکصدهزارم هرســین
1382 ســازمان صــنایع و معادن اســتان لرستان طــلا

تهیــه نقشه زمین شناســی واکتشـافات لیتوژئوشیمیایــی در مناطق

محسن بن علیو دره بیژن با هدف طـلا به مـقیاس 1:5000
 

1392

ســازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنـی

اســتان لرســتان
 

مس

بررسـی مـس در سنگ های ولکانیکــی واقـع در شـمال اسـتان و همچنین

مدلســازی و بررســی فرونشسـت دشـت های اســتان