پروژه های اســتان کردســتان

 

 

ســال کارفــرما نگرش طــرح عنوان طــرح
1373

ســـازمان صــنایع و مــعادن

اســـتان کردســتان

اکتشــاف ژئــوشیمیایــی

اکتشــاف ژئــوشیمیایــی سیستماتیک برگـه سقــز

به مــقیاس 1:50،000

1375

ســـازمان صــنایع و مــعادن

اســـتان کردســتان

اکتشــاف ژئــوشیمیایــی

اکتشــاف زمین شناســی و کانــی ســنگین در

مــحدوده شهرســتان بانــه