پروژه های اســتان کهـکلویه و بویـراحمد

 

 

سال کارفرما نگرش طرح عنوان طرح
1374

سازمان صنایع و معادن استان

کهکیلویه و بویراحمد
 

بوکسیت تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی کانسار بوکسیت دشت رز
1375

سازمان صنایع و معادن استان

کهکیلویه و بویراحمد
 

بوکسیت تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی کانسار بوکسیت خونگاه
1376

سازمان صنایع و معادن استان

کهکیلویه و بویراحمد
 

سلستین آثاریابی کانسار سلستین در شهرستان کهکیلویه و بویراحمد
1376

سازمان صنایع و معادن استان

کهکیلویه و بویراحمد
 

لاتریت

تهیه نقشه زمین شناسی و اکتشاف افق لاتریتی در محدوده

استان کهکلویه و بویراحمد
 

1376

سازمان صنایع و معادن استان

کهکیلویه و بویراحمد
 

مس

تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 1:1000 و اکتشاف کانسار مس

خونگاه در مقیاس 1:1000
 

1380

سازمان صنایع و معادن استان

کهکیلویه و بویراحمد
 

گوگرد اکتشاف نیمه تفصیلی گوگرد باباکلان و فرآوری گوگرد