پروژه های اســتان خراســان رضــوی

 

 

سال کارفرما نگرش طرح عنوان طرح
1381

سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی
 

مس - سرب -روی اکتشاف مقدماتی مس، سرب و  روی چاه پالون فردوس
1383

سازمان صنایع و معادن

استان خراسان رضوی
 

آندالوزیت اکتشاف نیمه تفصیلی آندالوزیت فریمان- تربت جام
1384

سازمان صنایع و معادن

استان خراسان رضوی
 

آندالوزیت طرح اکتشاف تفصیلی آندالوزیت فریمان- تربت جام
1384

سازمان صنایع و معادن

استان خراسان رضوی
 

مس - سرب - روی

تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف مقدماتی مس، سرب و  روی چاه

پالون فردوس (شرح حفریات)

1386

سازمان صنایع و معادن

استان خراسان رضوی
 

مس - سرب - روی

تهیه نقشه زمین شناسی واکتشافات ژئوشیمیایی مس، سرب و

روی در محدوده شهرستان فردوس

1391

شرکت معدن سنگ آهن

لنانماد تجارت
 

آهن پلاسری اکتشاف آهن پلاسری
1392

سازمان صنایع و معادن

استان خراسان رضوی
 

 

بررسی مناطق امید بخش حاصل از داده هایی موجود ژئوفیزیک هوایی

بلوک 2 به مساحت 2700 کیلومتر مربع

1394

سازمان صنایع و معادن

استان خراسان رضوی
 

  کمک به تجهیزپایه و تفضیلی محدوده های اکتشافی استان خراسان رضوی