پروژه های اســتان خراســان جنــوبـی

 

 

سال کارفرما نگرش طرح عنوان طرح
1386 سازمان صنایع و معادن استان خراسان جنوبی فلزی

تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف نیمه تفصیلی مواد معدنی در

محدوده شهرستان درمیان (مناطق کال کفتار و قله معدن)

1386 سازمان صنایع و معادن استان خراسان جنوبی فلزی

تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف نیمه تفصیلی در محدوده

شهرستان درمیان (منطقه تیغه نوآب)

1386 سازمان صنایع و معادن استان خراسان جنوبی مس - آهن

تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف تفصیلی و عملیات حفاری در

کانسار آهن - مس تیغه نوآب

1393 سازمان صنایع و معادن استان خراسان جنوبی  

تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس 1:20000 و 1:5000

در پهنه سنگان

1395 سازمان صنایع و معادن استان خراسان جنوبی  

انجام خدمات مشاوره، بازرسی، و کسب اطلاعات پایه

و تهیه نقشه توپوگرافی