پروژه های اســتان خراســان شــمالی

 

 

سـال کارفرما نگــرش طرح عنوان طـــرح
1386

سازمان صنایع و معادن استان

خراسان شمالی

فسفات تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف مقدماتی کانسار فسفات در زون کپه داغ
1386

سازمان صنایع و معادن استان

خراسان شمالی

مس تهیه نقشه زمین شناسی واکتشاف مقدماتی و نیمه تفصیلی مس شمال صفی آباد