پروژه های اســتان کرمانشــاه

 

ســال کارفـــرما نگرش طــرح عنوان طرح
1374

ســازمان صــنایع و مــعادن 

اســتان کرمانشــاه

قلع - تنگســتن

پــی جویــی ذخایر اســکارن و کانــی های ســنگین

ناحیه جنوب ســنقر

1376

ســازمان صــنایع و مــعادن 

اســتان کرمانشــاه
گارنــت اکتشــاف مقدماتــی گارنت و تنگســتن جنوب ســنقر
1382

ســازمان صــنایع و مــعادن 

اســتان کرمانشــاه
فــلزی

اکتشــاف ژئوشیمیایــی سیســتماتیک ورقه

یکصـــدهزارم ســنقر

1378

ســازمان صــنایع و مــعادن 

اســتان کرمانشــاه
کانــی های صنعتــی

تهیه نقشــه زمین شناســی وآثاریابــی کانــی های صنعتــی

در مناطق کرمانشاه، صحنه، سنقر و کنگاور