پــروژه های اســـتان همــدان

 

 

ســال کارفرما نگــرش طرح عنــوان طــرح
1373

سـازمان صـنایع و مـعادن

اسـتان هــمدان
 

مواد نســوز اکتشـاف مقدماتی مواد نسـوز درنواحـی ده نواسدا... خان و کندولان
1374

سـازمان صـنایع و مـعادن

اسـتان هــمدان
 

خاک صــنعتی طــرح مـطالعات خاک های صــنعتی همدان
1375

سـازمان صـنایع و مـعادن

اسـتان هــمدان
 

طــلا اکتشـاف ژئـوشیمیایی سیستماتیک کانسار طـلا در گرانیت الوند همــدان
1376

سـازمان صـنایع و مـعادن

اسـتان هــمدان
 

آهــن مطالعات زمین شناسـی و ژئوتکنیک کارخانه ذوب آهــن غرب کشـور