پروژهای اســتان گلســتان

 

 

ســال کارفــرما نگرش طــرح عنوان طــرح
1385

ســازمان صــنایع و مــعادن

اســتان گلســتان

فلــزی

تهیــه نقشــه زمین شناســی وپی جویـی و پتانسـیل یابـی

مــواد معدنــی در بخش مـراوه تپــه

1395

ســازمان صــنایع و مــعادن

اســتان گلســتان
-

اجرای طــرح مســتند سازی و ســاماندهــی

فـــعالیت های مــعدنی اســتان گلســتان