پروژه های اســتان گیلان

 

 

ســال کارفــرما نگـرش طــرح عنـوان طـــرح
1370

ســازمان صــنایع و معادن

اســتان گیــلان

فلــزی - غیرفلزی

تهیــه نقشــه زمین شـناســی در مقیاس 1:5000 و پتانســیل یابــی

مواد معدنــی شمــال غرب هشــتپر

1376

ســازمان صــنایع و معادن

اســتان گیــلان

فلــزی - غیرفلزی اکتشــاف مقدماتــی عناصــر فلــزی و غــیر فلزی منطقــه رودبار
1378

ســازمان صــنایع و معادن

اســتان گیــلان

فلــزی مطــالعات ژئــوشیمیایـــی جنوب و جنوب غرب لنــگرود
1383

ســازمان صــنایع و معادن

اســتان گیــلان

فلــزی اکتشــاف ژئـــوشیمیایــی سیســتماتیک ورقه یکصدهزارم جــواهرده
1377

ســازمان صــنایع و معادن

اســتان گیــلان

فلــزی اکتشــاف ژئــوشیمیایــی سیســتماتیک ورقه یکصدهزارم خــلخال