پروژه های اســتان قـــم

 

 

سال کارفرما نگرش طرح عنوان طرح
1382 سازمان صنایع و معادن استان قم طلا اکتشاف ژئوشیمیایی نیمه تفصیلی محدوده کهندان - چمانک