پروژه های اســتان فارس

 

 

سال کارفرما نگرش طرح عنوان طرح
1376 ســازمان صنایع و معادن اســتان فارس فــلزی - غــیرفلزی مــطالعات آثاریابــی مواد معدنــی
1376 ســازمان صنایع و معادن اســتان فارس فــلزی - غــیرفلزی

مــطالعه آثاریابــی مواد معدنــی در مـحدوده

شهرســتان ممسنــی

1376 ســازمان صنایع و معادن اســتان فارس فــلزی - غـــیرفلزی آثاریابی مواد معدنی در محدوده شهرستان کازرون
1377 سازمان صنایع و معادن اســتان فارس فــلزی - غـــیرفلزی

اکتشاف منطقه ای مواد معدنــی در مناطق بوانات،

فسا و نی ریز
 

1378 ســازمان صنایع و معادن اســتان فارس ســرب و روی

تهیه نقشه زمین شناســی وبررســی معادن مــتـروکه

ســرب و روی کوه ســرمه
 

1380 ســازمان صنایع و معادن اســتان فارس فــلزی - غیــرفلزی آثاریابــی مواد معدنــی در مــحدوده شهرســتان شــیراز
1383 ســازمان صنایع و معادن اســتان فارس فــلزی

اکتشــاف ژئوشیمیایــی سیســتماتیک ورقــه

یکصــدهزارم رونیز

1385 ســازمان صنایع و معادن اســتان فارس نیــکل

تهیــه نقشــه زمین شناســی واکتشــاف نیمه تفصیلــی

مواد معدنــی در شهرســتان بوانات
 

1386 ســازمان صنایع و معادن اســتان فارس فلزی - غیرفــلزی

مــطالعات دورسنجــی در سطح اســتان فارس

(در عرصــه 12 ورقــه)
 

1386 ســازمان صنایع و معادن اســتان فارس خاک صنعتــی

بررســی امکان سنجــی فرآوری خاک نســوز

شمـــال اســـتان فارس