پروژه های اســتان اصــفهان

 

 

 ســال    کارفــرما  نوع طــرح  عنوان طــرح
1381

ســازمان صــنایع و مــعادن

اســتان اصــفهان
 

دور سـنجــی

بررسـی های دورسنجــی با هدف شناسایــی پتانســیل های معدنــی در

اســتان اصــفهان به وســعت 20،000 کیلومــتر مــربع

1394

ســازمان صــنایع و مــعادن

اســتان اصــفهان
 

-

کمــک به تجهــیز و اکتشــاف پایه مــحدوده های اکتشــافـــی

اســتان اصــفهان