پروژه های اســتان اهــــواز

 

 

ســال کارفــرما نگرش طــرح عنوان طــرح
1386

ســازمان صــنایع و مــعادن

اســتان خوزســتان

کنگلــومرا

مــطالعات کنگلومــرای بــختیاری در شهرســتانهای

دشتســتان، کنــگان، دیــر

1395    

بازرســی و کســب اطــلاعات پایه و تعیین اســتخراج مــعادن

در غالب نقشــه برداری تــوپوگرافی از مــعادن