گواهـینامــه ها

..................................................

 

1-  گواهینامه احراز صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

2- گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001;2000

3- جامعه مهندسان مشاور

 

 

.