امــکانات و تـجهــیزات شـــرکت

..................................................

 

 

1- احداث کارگاه های آماده سازی ســنگ و خاک و هــمچنین آماده ســازی نمونه های کانــی ســنگین در محل شــرکت

2- آمــوزش کارشناســان کارفرما در زمینــه پردازش داده های ماهواره ای و مــطالعه مــقاطع سنگ شناســی و مینرالوگرافــی و بــسته های نرم افزاری RS ، GIS

3- راه اندازی ســایت تخصصــی زمین شناســی (www.Kaniran.ir) و بروز رسانــی اخبار و دستاورد های علمــی در ســطح جهان 

4- استقــرار 25 دستگاه کامپیوتر مــجهز به نرم افزارهای معدنــی و زمین شناســی 

5- تأســیس شعب فعال در سطح استان های فارس، سیســتان و بلوچســتان، خراســان و تهـــران

6- فراهم نمودن مهمانســرای اختصاصــی جهت حضور کارشناســان کارفـــرما

7- میکروســکوپ انعکاســی و انکســاری و میکروســکوپ بینوکولار جهت مطالعات کانــی شناســـی