مـــعدن دولومــــیت امـــردکان

..................................................

 

مـــاده معدنی : دولومـــیت

مـــنطقه : امـــرودکان - فـــردوس

تـــرکیب : دولومـــیت

کانـــی شناســـی: دولومـــیت ، کلســـیت و کـــوارتز

 

برنامـــه ریزی و هزینـــه های راه انـــدازی :

مــــیزان ذخیـــره : حـــدود 485000 هـــزار تن

هـــزینه راه اندازی و اســــتخراج ســــالیانه: حدود 1770000 ریال 

 

فــــعالیت های صــــورت گرفته : 

1- اخذ گواهـــینامه

2- مـــطالعات اکتشافـــی وتهـــیه نقشه های زمین شناســـی و توپوگرافـــی تفضیلـــی و نیمـــه تفضیلـــی

3- مـــطالعات پتروگرافـــی و شیمیایـــی

4- تعـــیین ذخـــیره کانســـارها

5- مـــطالعات فنـــی واقتصــــادی