خدمات مــشاوره مهندســی 

..................................................

 

 اکتشافات ژئـوشیمـی و رســوبات رودخانه ای و لیتـوژئوشیمیایـی
 مـــطالعه مـــقاطع نازک، صیقلــی و کانــی ســـنگین
 آماده سازی نمــونه جـهت آنالیز ژئوشیمیایـــی
 سیســتــم های اطــلاعات جغرافیایـــی
 حفاری اکتشافــــی مــــطالعه مـــغزه
 مـــطالعات امـــکان سنجـــی
 مـــدلســـازی و ذخیــــره
 اکتشــافات ژئـــوفیزیک
سنجـش از راه دور
 کانه آرایــــی