پروژه های اســتان قزویــن

 

 

سال کارفرما نگرش طرح عنوان طرح
1386

ســازمان صــنایع و مــعادن

اســتان قــزوین

فــلزی

تهیــه نقشــه زمین شـناســی واکتشــاف ژئــوشیمیایــی به مــقیاس

1:25000 در مــنطقه ضــیاآباد

1391

ســازمان صــنایع و مــعادن

اســتان قــزوین
مــس پــروژه پی جویــی و اکتشاف مــس کوه گیر
1392

ســازمان صــنایع و مــعادن

اســتان قــزوین
طــلا

اکتشــاف عمومــی طــلا و عناصــر پاراژنـز در مــنطقه آقچه کنــد

تاکســتان اســتان قــزوین

1394

ســازمان صــنایع و مــعادن

اســتان قــزوین
- کمــک به تجهــیز و اکتشاف تفضــیلی محدوده های اکتشافــی اســتان قــزوین
1395

ســازمان صــنایع و مــعادن

اســتان قــزوین
-

بازرســی 48 فقره مـعادن شامــل کسب اطــلاعات پایه از

مـعادن مورد بازرســی