خـط مشـــی شـــرکت

..................................................

 

شــرکت مهندســین مشــاور کان ایران با هدف ارائـــه خدمات مــشاوره مـهندســـی در زمینه های اکتشــاف مواد معدنـــی، زمــین شناســـی و مـــعدن کاری مـــطابق با استانداردهای جهانـــی تأســـیس گردیده است. این شـــرکت در راستای بهبود مـــستمر فرآیندها و افزایش رضایتمـــندی کارفـــــرمایان اقدام به پیاده سازی سیســـتم مـــدیریت کیفیت بر اساس استاندارد Iso 9001;2000 نمـــوده اســـت.