شـــرکت مهندســی مشــاورکان ایــران

 

معرفـی شـــرکت

..................................................

 

شــرکت کان ایـران در راسـتای شکوفایـی اقـتصادی، اجـتماعی و فرهـنگی جمهوری اسـلامی ایران و با احراز صـلاحیت از سـازمان برنامه و بودجه در رشـته زمین شـناسی، اکتشـاف، اسـتخراج و فراوری در سـال 1363 احداث تأسـیس گردید. در طی سـالهای فعالیت، این شـرکت بیش از 250 طرح اکتشـافی، ژئوشـیمیایی و تهیه نقشـه های زمین شـناسی معدنـی به اجرا درآورده که از این میان افزون بر 40 طرح اکتشـافی و ژئوشـیمیایی متعلق به شـرکت ملی صـنایع مــس، 50 طـرح مربوط به سـازمان زمین شـناسـی و اکتشـافات معدنی کشـور و 150 طـرح اکتشـافی مربوط به سـازمان صـنایع و معادن اسـتانها و وزارتـخانه می­ باشـد.

هم اینک این شـرکت با دارا بودن "گواهـینامه صــلاحیت خدمات مشــاوره" پایه یک تخصـص زمین شـناسـی، پایه یک و دو تخصـص پی جویی و اکتشـاف مـعادن از سـازمان مـدیریت و برنامه ریزی کشـور و همچنین اخذ ISO 9001:2000 در مشـاوره مهندسـی و در زمینه زمین شـناسـی، معدن و محـیط زیسـت، با شناسایی و ثــبت محدوده های مـعدنی و اخـذ مجـوزهای مورد نیاز با تکیه بر دانش زمین شـناسـی متخصـصین خود، وارد عرصـه مـعدنکاری و اقتصـاد شده است.